Regulamin świadczenia usług w ramach platformy EasyPartnering

 

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Platformy. 
 2. Operator informuje, że w ramach Usług Elektronicznych wyłącznie udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług Elektronicznych, jak również administruje Platformą. Ponadto Operator nie świadczy w imieniu własnym żadnych usług związanych z działalnością Odbiorcy lub Emitenta, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów, których przedmiotem może być sprzedaż towarów lub usług oferowanych przez Odbiorcę lub Emitenta w ramach ich głównej działalności. 
 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a indywidualnymi ustaleniami Stron pierwszeństwo mają indywidualne ustalenia Stron.
 4. Wszelkie Usługi Elektroniczne oferowane przez Operatora są świadczone w formule SaaS.

§ 2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. Abonament — przez „Abonament” należy rozumieć stałe wynagrodzenie należne Operatorowi w ramach Umowy za świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Emitenta. Wysokość Abonamentu jest uzależniona od rodzaju Usług Elektronicznych wybranych przez Emitenta;
 2. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;
 3. blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 4. błąd — przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe działanie Platformy, które nie uniemożliwia korzystania z Platformy, jednak istotnie utrudnia korzystanie z Platformy oraz obniża komfort korzystania z Platformy;
 5. czas obsługi zdarzenia — przez „czas obsługi zdarzenia” należy rozumieć czas od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;
 6. czas reakcji — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;
 7. czas naprawy — przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez Operatora do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia; 
 8. czas obejścia — przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Platformy bez usunięcia przyczyny zdarzenia;
 9. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Emitent — przez „Emitenta” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która na potrzeby realizacji celów cross marketingowych oferuje Kody Wymienne dotyczące swoich towarów lub usług;
 11. formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz dostępny na Platformie, który służy do rejestracji Użytkownika na Platformie oraz założenia konta Użytkownika; 
 12. formuła SaaS — przez „formułę SaaS” należy rozumieć zdalne, najczęściej odpłatne, udostępnienie Użytkownikowi oprogramowania, które jest zainstalowane w ramach infrastruktury Operatora, bez konieczności instalowania go na urządzeniach Użytkownika;
 13. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy; 
 14. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
 15. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;
 16. Kampania Marketingowa — przez „Kampanię Marketingową” należy rozumieć pojedynczą akcję marketingową, jaka jest realizowana w ramach współpracy pomiędzy Emitentami a Odbiorcami;
 17. Klient — przez „Klienta” należy rozumieć klientów Odbiorcy, którzy nabywają towary lub usługi Odbiorcy za pośrednictwem jego działalności (np. za pośrednictwem sklepu internetowego Odbiorcy);
 18. Kod Wymienny — przez „Kod Wymienny” należy rozumieć unikalny ciąg znaków generowany przez Emitenta, który uprawnia Klienta do nabycia towaru lub usługi Emitenta na preferencyjnych warunkach, np. z określoną zniżką lub rabatem. O rodzajach emitowanych Kodów Wymiennych decyduje Emitent;
 19. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Platformie, przy czym konto Użytkownika może być kontem Emitenta lub kontem Odbiorcy;
 20. Kreacja Reklamowa — przez „Kreację Reklamową” należy rozumieć wszelkie materiały graficzne, tekstowe, audialne, audiowizualne lub inne, które będą wykorzystane na potrzeby Kampanii Marketingowej;
 21. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 22. Mechanizm Trackujący — przez „Mechanizm Trackujący” należy rozumieć kod źródłowy, który umożliwia śledzenie ruchu na danej stronie internetowej, w tym transakcji . Mechanizm Trackujący jest opracowywany i udostępniany przez Operatora w celu realizacji zadań Kampanii Marketingowej (dystrybucja Kodów Wymiany) oraz jej rozliczania;
 23. naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy;
 24. obsługa zdarzenia — przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
 25. Odbiorca — przez „Odbiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która na potrzeby realizacji celów cross marketingowych oferuje Klientom Kody Wymienne wraz ze swoimi towarami lub usługami;
 26. okres rozliczeniowy — przez „okres rozliczeniowy” należy rozumieć jeden miesiąc, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym;
 27. Operator — przez „Operatora” należy rozumieć EASY PARTNERING Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782923, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP: 9462688202 oraz REGON: 38314705400000, kapitał zakładowy 5.000 zł, 
 28. Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Operatorowi z tytułu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności Abonament i Prowizję;
 29. Platforma — przez „Platformę” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „EasyPartnering” należący do Operatora, który jest dostępny pod adresem elektronicznym https://app.easypartnering.pl i w ramach którego Operator udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom; 
 30. prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Platformy;
 31. Prowizja — przez „Prowizję” należy rozumieć zmienne wynagrodzenie należne Operatorowi w ramach Umowy za świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Odbiorcy;
 32. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę  z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa  nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 33. reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
 34. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 35. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 36. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora, które mieszczą się w zakresie działalności Operatora, tj. usługi polegające na udostępnieniu zasobów teleinformatycznych na potrzeby:
  1. nawiązania kontaktu pomiędzy Emitentami a Odbiorcami za pośrednictwem Platformy;
  2. usprawnienia działań cross marketingowych pomiędzy różnymi podmiotami;
  3. umożliwienia Emitentom i Odbiorcom prowadzenia Kampanii Marketingowych za pośrednictwem Platformy;
  4. utworzenia i prowadzenia konta Użytkownika;
  5. innych czynności przewidzianych w ramach funkcjonalności Platformy;
 37. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 38. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć Emitenta lub Odbiorcę, którzy zawierają Umowę z Operatorem w odniesieniu do dostępnych Usług Elektronicznych. Użytkownikiem może być również osoba upoważniona przez Emitenta lub Odbiorcę do korzystania z Platformy w jego imieniu;
 39. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 40. wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Platformy, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej; 
 41. zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy;
 42. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy  jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformy oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY ]

§ 3. 

Przedmiot Umowy 

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie — odpłatnie lub nieodpłatnie. 
 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług Elektronicznych są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z cennikiem.
 3. Korzystanie z Platformy na potrzeby udziału w Kampaniach Marketingowych jest co do zasady odpłatne i wymaga uiszczenia Opłat zgodnie z informacjami podawanymi przez Operatora. 

§ 4.

Zawarcie Umowy 

 1. Przed zawarciem Umowy  Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad świadczenia Usług Elektronicznych, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań. 
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy  ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków. 
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2. 
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy  za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych (nieodpłatnych) w ramach Platformy. Umowa może być również zawierana indywidualnie z określonym Emitentem lub Odbiorcą; w takim przypadku Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej, natomiast Regulamin stanowi jej integralną część.
 6. Umowa  zostaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 5. 
 7. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytej staranności, przewidzianej dla działalności profesjonalnej tego rodzaju.

 

[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z PLATFORMY]

§ 5. 

Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy 

 1. Platforma została stworzona przede wszystkim w celu łączenia Emitentów oraz Odbiorców na potrzeby realizacji usług cross marketingowych, które polegają głównie na tym, że w ramach wspólnej Kampanii Marketingowej Emitent oferuje Kody Wymienne, natomiast Odbiorca zyskuje możliwość przekazywania tych Kodów Wymiennych swoim Klientom w celu uatrakcyjnienia oferty własnych towarów lub usług. 
 2. Korzystanie z Platformy umożliwia Użytkownikom między innymi:
  1. zapoznanie się z Usługami Elektronicznymi, które świadczy Operator;
  2. założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
  3. przeglądanie aktualnych ofert Emitentów;
  4. składanie zapytań o współpracę z Emitentem przez Odbiorcę;
  5. akceptowanie przez Emitenta Kreacji Reklamowej
  6. inicjowanie Kampanii Marketingowych; 
  7. uzyskiwanie Kodów Wymiennych od Emitentów;
  8. prowadzenie komunikacji bezpośredniej pomiędzy Emitentem a Odbiorcą poprzez Platformę.
 3. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Operator dostarcza Platformę w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowanie wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Platformę i świadczyć Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem. 
 5. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz zapewnienie świadczenia Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 6. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 5, Operator może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy;
  2. wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń. 

     § 6. 

    Wymagania techniczne dotyczące Platformy 

    1. Przed zawarciem Umowy  Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.
    2. Do korzystania z Platformy wymagane jest co najmniej:
     1. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;
     2. posiadanie stałego dostępu do Internetu (w przypadku korzystania z Platformy za pośrednictwem przeglądarki);
     3. w przypadku urządzeń mobilnych: korzystanie z systemu Android w wersji minimum 7;
     4. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
    3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy. 

       

      [ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

      § 7.

      Podstawowe zasady korzystania z Platformy 

      1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. 
      2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług Elektronicznych, w tym blokadą konta Użytkownika. 
      3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora. 
      4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy  z winy Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także Usług Elektronicznych:
       1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
       2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
       3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
       4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
      5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

      § 8. 

      Bezpieczeństwo i zagrożenia 

      1. Operator świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych. Na potrzeby umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy Emitentem a Odbiorcą w ramach środków porozumiewania się na odległość Operator stosuje narzędzia kryptograficzne, które umożliwiają nawiązanie bezpiecznego połączenia. 
      2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. 
      3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
      4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

       

      [ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

      § 9. 

      Konto Użytkownika na Platformie 

      1. W ramach korzystania z Platformy Użytkownik może między innymi założyć na Platformie konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. 
      2. W celu założenia konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany:
       1. spełnić wymagania techniczne przewidziane w § 6 ust. 2;
       2. wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane osobowe;
       3. zatwierdzić i wysłać formularz rejestracyjny. 
      3. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przesłania formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail, wraz z linkiem weryfikacyjnym. 
      4. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika na podany adres e-mail. 
      5. W przypadku zawierania Umowy z Emitentem lub Odbiorcą na indywidualnych warunkach Operator może zobowiązać się do utworzenia we własnym zakresie konta Użytkownika na rzecz Emitenta lub Odbiorcy. W takim przypadku Operator utworzy konto Użytkownika najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy i przekaże Użytkownikowi dane dostępowe. 
      6. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
      7. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie operatora, dowód ukończenia 18 lat. 
      8. Operator może odmówić zatwierdzenia formularza rejestracyjnego i utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
       1. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
       2. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;
       3. ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.
      9. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.

      § 10. 

      Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika przez Operatora

      1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, w zależności od okoliczności danej sprawy , Operator może:
       1. dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
       2. trwale usunąć konto Użytkownika.
      2. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:
       1. Użytkownik naruszył postanowienia § 7;
       2. istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;
       3. podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
       4. odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
       5. korzysta z funkcjonalności Platformy niezgodnie z Regulaminem;
       6. próbuje uzyskać jakiekolwiek świadczenie podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
       7. pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek Opłat, w szczególności z tytułu Abonamentu lub Prowizji, o więcej niż 7 (słownie: siedem) dni;
       8. powierza lub wykonuje Kampanie Marketingowe niezgodnie z Regulaminem, w szczególności współpracując z podmiotem konkurencyjnym lub naruszając prawa własności intelektualnej;
       9. uniemożliwia lub utrudnia rozliczenie Kampanii Marketingowej, w szczególności nie implementując lub implementując błędnie Mechanizm Trackujący;
       10. narusza zasady przetwarzania danych osobowych, określone w Regulaminie lub odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
       11. dopuszcza się działań zagrażających renomie Emitenta lub renomie jego działalności;
      3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni albo w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
      4. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.
      5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora  do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej etc.).
      6. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
       1. korzystać z Usług Elektronicznych wymagających aktywnego konta Użytkownika;
       2. założyć nowego konta Użytkownika;
       3. stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
       4. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.
      7. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
      8. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika. 
      9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe. 
      10. Użytkownik może zażądać usunięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie trwania Umowy, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Operatora. Operator usunie konto Użytkownika niezwłocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik ma niezakończone Kampanie Marketingowe — w takim przypadku Operator jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika dopiero po zakończeniu wszystkich Kampanii Marketingowych przez Użytkownika. 

           

          [ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

           

          • 11. 

          Prace serwisowe i konserwacyjne 

          1. Operator zapewnia dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:
          1. awarii lub błędów;
          2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
          3. wystąpienia siły wyższej;
          4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy; 
          5. innych okoliczności, niezależnych od Operatora. 
          1. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy. 
          2. Prace serwisowe i konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, nie mogą trwać jednorazowo dłużej niż 8 (słownie: osiem) godzin. 
          3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców.

           

          • 12. 

          Wsparcie techniczne

          1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach. 
          2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. 
          3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych — w sposób zdalny. 
          4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję. 
          5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@easypartnering.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
          6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

           

          • 13. 

          SLA

          1. Operator gwarantuje dostępność Platformy przez co najmniej 95% czasu w każdym roku kalendarzowym i 95% w każdym miesiącu kalendarzowym. 
          2. W przypadku, gdy Operator nie spełni wymogów, o których mowa w ust. 1, Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci obniżenia kwoty kolejnej płatności o 5%.

           

          • 14.

          Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

          1. Zgłoszenia dotyczące:
          1. awarii;
          2. błędów;

          mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@easypartnering.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

          1. Operator domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Platformy, tj. Użytkownika. 
          2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
          3. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
          1. odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
          2. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
          3. zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
          4. udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika. 
          1. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach. 
          2. Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:

           

          Kategoria Czas reakcji Czas obejścia Czas naprawy
          Awaria 4  godzin 24  godziny 48  godzin
          Błąd 24 godziny 3 dni robocze  7 dni roboczych

           

          1. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
          2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika. 
          3. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny bok@easypartnering.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
          4. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformy wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy i innych modyfikacji o istotnym charakterze. 

           

          [ROZDZIAŁ VII: USŁUGI ELEKTRONICZNE ]

           

          • 15.

          Ogólne zasady dotyczące korzystania z Usług Elektronicznych

          1. Operator informuje, że Użytkownicy samodzielnie decydują o sposobie tworzenia i prowadzenia Kampanii Marketingowych, jak również o rodzajach i wartościach Kodów Wymiennych, w związku z czym Operator nie ma żadnego wpływu na sposób prowadzenia Kampanii Marketingowych przez poszczególnych Użytkowników. 
          2. We wszelkich sprawach związanych z Kampanią Marketingową Użytkownik jest zobowiązany zwracać się bezpośrednio do Użytkownika, który zlecił lub przyjął daną Kampanię Marketingową. Operator nie odpowiada za komunikację pomiędzy Użytkownikami ani nie pośredniczy w niej. 
          3. Użytkownik przy korzystaniu z Platformy gwarantuje, że:
          1. jest należycie umocowany do dokonywania wszelkich czynności w ramach Platformy, w szczególności zlecania, przyjmowania, nadzorowania lub rozliczania Kampanii Marketingowej. W przypadku posługiwania się osobami trzecimi (np. pracownikami lub współpracownikami) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za należyte umocowanie lub brak umocowania osób trzecich do podejmowania działań w ramach Platformy;
          2. nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1132, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Opłat nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;
          3. nie będzie korzystał z Platformy w celu popełnienia czynu zabronionego przez prawo, np. w celu popełnienia przestępstwa;
          4. nie będzie korzystał z Platformy w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. 

           

          • 16. 

          Zasady wykonywania Usług Elektronicznych

          1. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi Elektroniczne z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu zajmującego się prowadzeniem portali internetowych. 
          2. Wszelka komunikacja pomiędzy Emitentem a Odbiorcą odbywa się co do zasady przy użyciu funkcjonalności Platformy, bez udziału Operatora. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to uzasadnione charakterem Kampanii Marketingowej, Operatora dopuszcza bezpośrednią komunikachę pomiędzy Emitentem a Odbiorcą poza Platformą, po uprzednim zawiadomieniu Operatora. 
          3. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami oraz świadczenie Usług Elektronicznych odbywa się w języku polskim. Obsługa sprawy w języku innym niż polski jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika lub Operatora na komunikację w języku obcym. 

           

          [ROZDZIAŁ VIII: KAMPANIE MARKETINGOWE] 

           

          • 17. 

          Charakter Kampanii Marketingowych 

          1. Kampanie Marketingowe służą nawiązywaniu współpracy pomiędzy Emitentem i Odbiorcą, w celu wspólnego prowadzenia działań cross marketingowych.  Kampanie Marketingowe są inicjowane przez Emitentów, natomiast poszczególni Odbiorcy mogą wyrazić zainteresowanie prowadzeniem Kampanii Marketingowej określonego typu.
          2. Dzięki korzystaniu z Platformy Odbiorca może wzbogacić swoją zwykłą ofertę o wartość dodatkową, jaką stanowi Kod Wymienny przekazany przez Emitenta, natomiast Emitent może pozyskać nowych klientów na swoje towary lub usługi. 
          3. Każdy z Użytkownik biorących udział w tworzeniu lub prowadzeniu Kampanii Marketingowych jest zobowiązany realizować współpracę w sposób rzetelny, lojalny, zgodny z dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. 
          4. Zarówno Emitent, jak i Odbiorca przez cały okres korzystania z Platformy we własnym zakresie odpowiada za:
          1. prawidłowe wypełnienie obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem Kampanii Marketingowej (w szczególności w zakresie obowiązków dotyczących rozliczania Kodów Wymiennych, wystawiania dokumentów księgowych itp.) — Operator nie udziela żadnych porad dotyczących kwestii podatkowych, jak również nie udziela pomocy w sprawach o charakterze podatkowym;
          2. prawidłowe wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności na potrzeby korzystania z Mechanizmu Trackującego) — Emitent lub Odbiorca pozostaje samodzielnym administratorem danych osobowych, natomiast Operator jest zobowiązany wyłącznie do wypełnienia obowiązków, jakie ciążą na nim na mocy odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

           

          • 18. 

          Warunki udziału w Kampaniach Marketingowych

          1. Aby Emitent mógł utworzyć Kampanię Marketingową, konieczne jest spełnienie przez niego poniższych warunków:
          1. musi posiadać aktywne konto Użytkownika na Platformie;
          2. nie może pozostawać w opóźnieniu w uiszczaniu Opłat na rzecz Operatora;
          3. musi prowadzić działalność w zakresie sprzedaży towarów lub usług, która umożliwia udostępnienie Odbiorcom Kodów Wymiennych;
          4. powinien przygotować ofertę Kodów Wymiennych, jakie może zaproponować w ramach Kampanii Marketingowej.
          1. Aby Odbiorca mógł wziąć udział w Kampanii Marketingowej, konieczne jest spełnienie przez niego poniższych warunków:
          1. musi posiadać aktywne konto Użytkownika na Platformie;
          2. nie może pozostawać w opóźnieniu w uiszczaniu Opłat na rzecz Operatora;
          3. musi prowadzić działalność w zakresie sprzedaży towarów lub usług, która umożliwia dołączenie Kodów Wymiennych do oferty towarów lub usług;
          4. musi posiadać prawa do domeny, pod którą prowadzi działalność. Operator może dokonywać weryfikacji praw do domeny, w szczególności poprzez wpis w DNS, umieszczenie wygenerowanego pliku na serwerze w domenie lub umieszczenie podanego kodu trackującego w kodzie strony www.

           

          • 19. 

          Przebieg Kampanii Marketingowej 

          1. Odbiorca może odpowiedzieć na ofertę przygotowaną wcześniej przez Emitenta, proponując realizację Kampanii Marketingowej. 
          2. Niezależnie od trybu, w jakim Odbiorca będzie chciał nawiązać współpracę z Emitentem, ostateczna decyzja o realizacji Kampanii Marketingowej z określonym Odbiorcą zawsze należy do Emitenta. Emitent może, ale nie musi zaakceptować współpracę z Odbiorcą na ustalonych zasadach. Emitent może odrzucić propozycję współpracy z określonym Odbiorcą bez podawania uzasadnienia. Odrzucenie propozycji współpracy przez Emitenta nie może stanowić podstawy do złożenia reklamacji przez Odbiorcę. 
          3. W przypadku, gdy Emitent wyrazi zainteresowanie współpracą z określonym Odbiorcą, powinien zaakceptować Kampanię Marketingową za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w ramach konta Użytkownika. 
          4. Przed rozpoczęciem Kampanii Marketingowej:
          1. Emitent jest zobowiązany dostarczyć Odbiorcy materiały niezbędne do stworzenia Kreacji Reklamowej, w szczególności wykorzystywane logotypu lub inne oznaczenia, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zaakceptowania propozycji Odbiorcy;
          2. Odbiorca jest zobowiązany stworzyć Kreację Reklamową oraz przesłać ją Emitentowi do zatwierdzenia, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania materiałów od Emitenta. Kreacja Reklamowa musi odpowiadać wytycznym Emitenta oraz w żaden sposób nie może naruszać obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także szkodzić renomie Emitenta lub Operatora. 
          1. W przypadku, gdy Kreacja Reklamowa nie odpowiada wymaganiom Emitentom lub z innego powodu pozostaje dla niego nie do przyjęcia, Odbiorca jest zobowiązany poprawić Kreację Reklamową zgodnie ze wskazówkami Emitenta, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania uwag Emitenta. Jeżeli Odbiorca odmówi dokonania poprawek Kreacji Reklamowej lub poprawi Kreację Reklamową niezgodnie z uwagami Emitenta, Emitent według własnego wyboru może albo domagać się ponownym poprawek, albo zrezygnować z prowadzenia Kampanii Marketingowej z tym Odbiorcą. W takim przypadku Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia związane z niedojściem Kampanii Marketingowej do skutku. 
          2. Odbiorca na każdym etapie prowadzenia Kampanii Marketingowej musi posiadać prawa do Kreacji Reklamowej, zaś korzystanie i rozpowszechnianie tej Kreacji Reklamowej nie może naruszać żadnych praw osób trzecich.
          3. Warunkiem uruchomienia Kampanii Marketingowej jest:
          1. a) zaimplementowanie na stronie internetowej Odbiorcy Mechanizmu Trackującego, Mechanizm Trackujący nie może być usunięty, wyłączony, zmodyfikowany lub w jakikolwiek inny sposób zmieniony bez akceptacji Emitenta lub
          2. b) dokonanie bezpośredniej integracji z użyciem API lub
          3. c) samodzielne pobranie paczki kodów (do samodzielnej dystrybucji kodów), 

          zgodnie ze wskazówkami Operatora. 

          1. Kampania Marketingowa jest realizowana w terminie proponowanym przez Odbiorcę i zaakceptowanym przez Emitenta. Emitent w każdej chwili może podjąć decyzję o skróceniu czasu trwania Kampanii Marketingowej.  
          2. Terminy związane z poszczególnymi czynnościami w ramach Kampanii Marketingowej mogą być zmieniane, a w szczególności przedłużane, za obopólną zgodą Emitenta i Odbiorcy. 
          3. Po rozpoczęciu Kampanii Marketingowej Odbiorca jest zobowiązany zamieścić Kreację Reklamową w uzgodniony sposób oraz nie usuwać jej do czasu zakończenia Kampanii Marketingowej. 
          4. W przypadku, gdy klient końcowy skorzysta z oferty towarów lub usług, do której jest dołączany Kod Wymienny:
          1. Odbiorca jest zobowiązany przekazać odpowiednią informację za pośrednictwem Platformy, równocześnie wskazując dane klienta końcowego, któremu Kod Wymienny ma być wysłany. Przekazanie informacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia skorzystania z oferty towarów lub usług. Kody Wymienne są wysyłane klientom końcowym za pomocą systemów teleinformatycznych Operatora, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Odbiorcę;
          2. Emitent jest zobowiązany przekazać informację o wykorzystaniu Kodu Wymiennego przez klienta końcowego, za pośrednictwem Platformy. Przekazanie informacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia skorzystania z Kodu Wymiennego.

           

          • 20. 

          Przerwanie Kampanii Marketingowej 

          1. Emitent może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu Kampanii Marketingowej z udziałem Odbiorcy, w szczególności w przypadku, gdy Odbiorca:
          1. z jakiegokolwiek powodu nie spełniał warunków pozwalających brać udział w Kampaniach Marketingowych, w szczególności nawiązał współpracę z podmiotem konkurencyjnym wobec Emitenta, pomimo zastrzeżenia Emitenta, że współpraca z podmiotami konkurencyjnymi na potrzeby Kampanii Marketingowych jest zabroniona;
          2. wprowadził zmiany w Kreacji Reklamowej nieuzgodnione z Emitentem lub usunął Kreację Reklamową ze swojej strony internetowej;
          3. korzysta z nieuprawniony sposób z nazwy, logotypów i innych oznaczeń Emitenta lub dostarczonych przez niego materiałów;
          4. usunął, wyłączył, zmodyfikował lub w jakikolwiek inny sposób zmienił Mechanizm Trackujący bez akceptacji Emitenta;
          5. naruszył prawo lub prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej;
          6. naruszył lub zagroził naruszeniem interesów Emitenta, w szczególności renomie jego albo jego towarów lub usług.
          1. Niezależnie od możliwości przerwania Kampanii Marketingowej w trakcie Emitent może dochodzić wobec Odbiorcy wszelkich roszczeń związanych z zaistnieniem sytuacji, o których mowa w ust. 1. 
          2. Emitent jest uprawniony do przerwania Kampanii Marketingowej w każdej chwili także z przyczyn niedotyczących Odbiorcy, np. na skutek zmiany strategii marketingowej, przy czym zawiadomienie o przerwaniu Kampanii Marketingowej powinno być dokonane z wyprzedzeniem na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem Kampanii Marketingowej. 
          3. Odbiorcy przysługuje prawo jednostronnego zakończenia Kampanii Marketingowej, a w szczególności prawo usunięcia Kreacji Reklamowej ze swojej strony internetowej, w przypadku, gdy:
          1. Emitent nie dostarczył Kodów Wymiennych lub dostarczył Kody Wymienne niezgodne z opisem Kampanii Marketingowej (np. Kody Wymienne uprawniają do mniejszej zniżki niż umówiona);
          2. Kody Wymienne dostarczone przez Emitenta nie działają (Klienci nie mają możliwości nabywania towarów lub usług zgodnie z opisem Kampanii Marketingowej);
          3. strona internetowa Emitenta nie działa lub działa nieprawidłowo (np. nie można złożyć zamówienia na towary lub usługi), 

          przy czym zawiadomienie o przerwaniu Kampanii Marketingowej powinno być dokonane z wyprzedzeniem na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem udziału Odbiorcy w Kampanii Marketingowej.

           

          • 21. 

          Rozliczenie i zatwierdzenie Kampanii Marketingowej

          1. W przypadku Kampanii Marketingowych trwających:
          1. krócej niż miesiąc kalendarzowy — rozliczenie konwersji w ramach Kampanii Marketingowej następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym miała miejsce Kampania Marketingowa, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego;
          2. dłużej niż miesiąc kalendarzowy — rozliczenie konwersji w ramach Kampanii Marketingowej następuje okresowo, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 
          1. Rozliczenie Kampanii Marketingowej następuje na podstawie danych zgromadzonych przez Mechanizm Trackujący, a w przypadku określonym w § 19 ust. 7 lit. c — na podstawie rozliczenia dostarczonego przez Odbiorcę. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w gromadzeniu danych przez Mechanizm Trackujący Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. 
          2. Jeżeli dane zgromadzone za pomocą Mechanizmu Trackującego budzą wątpliwości, Odbiorca lub Emitent może się zwrócić do Operatora z prośbą o wyjaśnienie tych wątpliwości. 
          3. Po zakończeniu Kampanii Marketingowej, zarówno planowo, jak i w trybie przewidzianym w § 20, Odbiorca jest zobowiązany usunąć Kreację Reklamową ze wszystkich swoich kanałów komunikacyjnych, a także zaprzestać dalszego posługiwania się nazwaną, logotypem lub innymi oznaczeniami Emitenta. Ponadto po zakończeniu Kampanii Marketingowej Odbiorca nie może w dalszym ciągu powoływać się na współpracę z Emitentem lub w jakikolwiek inny sposób sugerować istnienie relacji gospodarczych pomiędzy Emitentem a Odbiorcą. 

           

          • 22. 

          Ochrona renomy Emitenta 

          1. Podczas prowadzenia Kampanii Marketingowej Odbiorca jest zobowiązany powstrzymywać się od zachowań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić renomie Emitenta, jak również renomie jego działalności — w szczególności doprowadzić do powstania kryzysu wizerunkowego. 
          2. Przez zachowania, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:
          1. nawoływanie do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalanie takiej przemocy;
          2. propagowanie jakiegokolwiek faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa;
          3. nawoływanie do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalanie takiej nienawiści;
          4. znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
          5. zniesławianie lub znieważanie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
          6. naruszanie dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej;
          7. używanie wulgaryzmów lub wygłaszanie innych treści o charakterze obraźliwym;
          8. nawoływanie do zachowań niebezpiecznych lub pochwalanie takich zachowań;
          9. obrażanie uczuć religijnych;
          10. zachowania o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
          11. naruszanie obowiązującego porządku prawnego lub dobrych obyczajów w inny sposób niż określony w lit. a-j.
          1. Odbiorca jest zobowiązany dbać o renomę Emitenta oraz kierować się jego dobrze pojmowanymi interesami, z zastrzeżeniem, że Odbiorca jest zwolniony z tego obowiązku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakazują lub zakazują mu określonych zachowań. 

           

          [ROZDZIAŁ IX: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI] 

           

          • 23. 

          Opłaty za korzystanie z Platformy

          1. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym Użytkownik jest zobowiązany uiszczać Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Operatora.
          2. Emitent jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Operatora stałego Abonamentu za udostępnienie Platformy do korzystania, w wysokości określonej w cenniku lub indywidualnie, w ramach odrębnej umowy z Operatorem.
          3. Odbiorca jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Operatora zmiennej Prowizji za udostępnienie Platformy do korzystania — w wysokości wskazanej w cenniku Operatora. Prowizja jest obliczana od kwoty netto transakcji, które zostały przeprowadzone na stronie internetowej Odbiorcy i do których został dołączony Kod Wymienny. Ponadto Odbiorca może ponosić koszty Kodów Wymiennych w przypadku, gdy są one udostępniane przez Emitenta odpłatnie. 
          1. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do świadczenia Usług Elektronicznych, a Użytkownik nie korzysta z Usług Elektronicznych z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika. 
          2. Operator może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Platformy. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje Operator. 
          3. Operator jest uprawniony do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy ze swoimi partnerami, w związku z czym Użytkownicy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia Opłat na rzecz Operatora lub zobowiązani do ich uiszczania w wysokości niższej niż to wynika z cennika lub Regulaminu. 
          4. Zasady akcji specjalnych określają odrębne regulaminy akcji specjalnych. 

           

          • 24. 

          Dokonywanie płatności

          1. Abonament jest uiszczany cyklicznie z dołu — po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Emitent jest zobowiązany wnosić Abonament najpóźniej do dnia 10. każdego miesiąca. Jeżeli Emitent będzie pozostawać w opóźnieniu z zapłatą Abonamentu przez więcej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, Operator ma prawo wstrzymać dostęp Emitenta do Usług Elektronicznych — do czasu zapłaty Abonamentu w pełnej wysokości.
          2. Zapłata Prowizji na rzecz Operatora następuje z dołu, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie Prowizji pomiędzy Operatorem a Odbiorcą następuje poprzez zsumowanie kwot Prowizji przysługujących Operatorowi za wszystkie transakcje dokonane z użyciem Kodów Wymiennych w okresie rozliczeniowym. 
          3. Jeżeli termin uiszczenia Opłaty nie został określony wprost w Regulaminu lub w Platformy, uznaje się, że Użytkownik jest zobowiązany uiścić Opłatę najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym miało miejsca zdarzenie powodujące  obowiązek zapłaty.
          4. Uiszczenie Opłat  jest możliwe za pomocą metodą płatności wskazanych w Platformy, w szczególności poprzez dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy.
          5. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
          6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązku zapłaty jakichkolwiek Opłat Operator dokonuje blokady konta Użytkownika, uniemożliwiając Użytkownikowi w szczególności korzystanie z Usług Elektronicznych, jak również może dochodzić zapłaty od Użytkownika wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi. 
          7. W przypadku opóźnienia w regulowaniu Opłat Operatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach — zgodnie z właściwym przepisami prawa. 
          8. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika, Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.  W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny. 
          9. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
          10. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana. 

           

          [ROZDZIAŁ X: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

           

          • 25. 

          Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

          1. W ramach Umowy  Operator zobowiązuje się:
          1. świadczyć Usługi Elektroniczne na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
          2. informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych;
          3. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług Elektronicznych, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
          4. zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim danych, informacji, dokumentów etc.;
          5. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;
          6. obsługiwać Użytkowników w dniach i godzinach roboczych.
          1. Operator ma prawo do:
          1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami Elektronicznymi;
          2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług Elektronicznych. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
          3. prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane;
          4. usunięcia danych Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania zawiadomienia o działalności bezprawnej.

           

          • 26. 

          Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

          1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
          1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
          2. regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
          3. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalności;
          4. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
          5. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
          6. nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi, pozostałym Użytkownikom oraz osobom trzecim;
          7. współdziałać w dobrej wierze z Operatorem lub pozostałymi Użytkownikami w zakresie należytego wykonania Umowy;
          8. informować Operatora lub Użytkownika biorącego udział w Kampanii Marketingowej o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy;
          9. udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
          10. zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy;
          11. przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
          1. Użytkownik ma prawo do:
          1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
          2. korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem;
          3. kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

           

          [ROZDZIAŁ XI: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

           

          • 27. 

          Odpowiedzialność Operatora

          1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
          1. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, w szczególności w postaci uzyskania satysfakcjonujących efektów w zakresie wzrostu sprzedaży towarów lub usług itp.;
          2. nieprzydatność Usług Elektronicznych do celu założonego przez Użytkownika;
          3. sposób realizacji Kampanii Marketingowych przez Użytkowników;
          4. skutki blokady konta Użytkownika; 
          5. brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
          6. skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie; 
          7. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
          8. nieprawidłowe wykonanie Umowy  z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
          9. problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
          10. działania i zaniechania operatorów płatności;
          11. działania i zaniechania partnerów, z którymi współpracuje Operator;
          12. sposób wykonywania usług przez operatorów płatności;
          13. skutki opóźnienia we wnoszeniu Opłat przez Użytkownika;
          14. niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
          15. skutki podatkowe związane z korzystaniem z Platformy;
          16. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
          17. przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika z naruszeniem przepisów prawa;
          18. skutki korzystania z Usług Elektronicznych z naruszeniem przepisów prawa;
          19. skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
          20. skutki siły wyższej.
          1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej. 
          2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług etc.
          3. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  jest ograniczona do równowartości wniesionych Opłat, a w przypadku nieotrzymania przez Operatora Opłaty — do kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 
          4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie Użytkownikowi przez Operatora.
          5. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  regulują właściwe przepisy prawa cywilnego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą PNPK

           

          • 28. 

          Odpowiedzialność Użytkownika 

          1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora, Emitenta lub Odbiorcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania. 
          2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
          1. korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
          2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
          3. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy;
          4. naruszenie zasad dotyczących prowadzenia Kampanii Marketingowych;
          5. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi, Emitentowi, Odbiorcy lub osobom trzecim;
          6. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
          7. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
          8. brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
          9. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług Elektronicznych;
          10. naruszenie dóbr osobistych Operatora, Kliniki lub osób trzecich przy zamieszczaniu opinii w Platformy.
          1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a ponadto pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. 

           

           [ROZDZIAŁ XII: CZAS TRWANIA UMOWY]

           

          • 29. 

          Czas trwania Umowy 

          1. Umowa z Emitentem zostaje zawarta na czas określony wynoszący od 3 (słownie: trzech) do 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym długość trwania Umowy zależy od wariantu Usług wybranego przez Emitenta. W przypadku, gdy Emitent nie wcześniej niż na 1 (słownie: jeden) miesiąc i nie później niż na 1 (słownie: jeden) tydzień nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Platformy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny czas określony równy dotychczasowemu. Po upływie przedłużonego okresu postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do kolejnych okresów. 
          2. Umowa z Odbiorcą zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
          3. Umowa  wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. 
          4. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy  nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat na rzecz Operatora przez Użytkownika.

           

          • 30. 

          Rozwiązanie Umowy 

          1. Operator może wypowiedzieć Umowę  z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
          1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
          2. niezawinionej przez Operatora utraty możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę  na dotychczasowym poziomie;
          3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
          4. rezygnacji z prowadzenia Platformy.
          1. W sytuacjach, o których mowa w § 29 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń Umowy oraz usunięcia skutków naruszeń (o ile zaprzestanie naruszeń i skutków jest możliwe) i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni. Operator jest zwolniony z obowiązku wzywania Użytkownika, gdy zaprzestanie naruszeń i usunięcie skutków nie jest możliwe (np. w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez Użytkownika), 
          2. Emitent może rozwiązać Umowę z Operatorem wyłącznie z ważnych powodów, przy czym ciężar dowodu w zakresie istnienia ważnego powodu spoczywa na Użytkowniku. Rozwiązanie Umowy z ważnych powodów następuje za wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia jest równy okresowi, jaki pozostał do wygaśnięcia Umowy zawartej z Operatorem. Emitent jest zobowiązany do uregulowania w pełnej wysokości wszelkich Opłat do dnia wygaśnięcia Umowy, w szczególności Abonamentów należnych za miesiące pozostałe do wygaśnięcia Umowy. 
          3. Odbiorca może rozwiązać Umowę z Operatorem w dowolnej chwili, zaprzestając korzystania z Platformy. 
          4. W przypadku rozwiązania Umowy  przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot Opłat. 

           

          [ROZDZIAŁ XIII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

           

          • 31. 

          Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika

          będącego PNPK

          1. Użytkownik będący PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
          2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
          1. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
          2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
          1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2. 
          2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy. 
          3. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
          4. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

           

          [ROZDZIAŁ XIV: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

           

          • 32.

          Postępowanie reklamacyjne

          1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
          2. Reklamację można złożyć:
           1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny bok@easypartnering.pl;
           2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Operatora.
          3. Reklamacja powinna zawierać:
           1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
           2. dane kontaktowe;
           3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług Elektronicznych z Regulaminem.
          4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. 
          5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

           

          [ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

           

          • 33. 

          Prawa własności intelektualnej 

          1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformy, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych etc., a także wszelkie treści przygotowywane przez Operatora lub Użytkownika mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi lub innym Użytkownikom przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 
          2. Na podstawie Regulaminu:
          1. Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z należących do niego Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do świadczenia przez Operatora Usług Elektronicznych, z zastrzeżeniem ust. 9-11;
          2. Użytkownik udziela Operatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z należących do niego Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług Elektronicznych;
          3. Emitent udziela Odbiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z należących do niego Dóbr Niematerialnych, w szczególności nazwy, logotypów i innych oznaczeń, w zakresie koniecznym do zrealizowania Kampanii Marketingowej;
          4. Odbiorca udziela Emitentowi licencji niewyłącznej na korzystanie z należących do niego Dóbr Niematerialnych, w szczególności nazwy, logotypów i innych oznaczeń, a także Kreacji Reklamowej, w zakresie koniecznym do zrealizowania Kampanii Marketingowej;
          1. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług Elektronicznych, na terytorium, gdzie Operator lub Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu.
          2. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Operatora lub Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do świadczenia Usług Elektronicznych lub korzystania z nich. Licencja udzielona Operatorowi lub Użytkownikowi wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług Elektronicznych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi — z zastrzeżeniem ust. 9-11. 
          3. W przypadku, gdy udzielona licencja dotyczy korzystania ze znaków towarowych, w szczególności logotypu, muszą one w pełni odpowiadać używanym przez Operator lub Użytkownika znakom towarowym, w szczególności w zakresie ich treści (brzmienia), koloru, kształtu, proporcji, pola ochronnego, czcionki itd. Nadto treść, forma, ton i wydźwięk jakiejkolwiek komunikacji reklamowej lub promocyjnej, jak i używane obrazy, muszą być odpowiednio zaadaptowane do charakterystyki poszczególnego typu kanału promocyjnego i reklamowego.
          4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich bez zgody Operatora lub innego Użytkownika. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w zakresie Dóbr Niematerialnych należących do Użytkowników.  
          5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie. Operator jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie.
          6. W odniesieniu do Platformy, z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku, bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora: 
          1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
          2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych; 
          3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze; 
          4. tworzenia oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy; 
          5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
          6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji; 
          7. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
          1. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi, Operator, na potrzeby celów promocyjnych i reklamowych związanych ze swoją działalnością,  jest uprawniony do:
          1. używania należących do Użytkownika nazwy, adresu strony internetowej, logo niebędącego znakiem towarowym, znaków towarowych, jakie są zarejestrowane lub będą zarejestrowane w przyszłości na rzecz Kupującego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,  Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante lub w ramach dowolnego innego urzędu zagranicznego, którego właściwość obejmuje rejestrację znaków towarowych;
          2. używania referencji udzielonych Operatorowi przez Użytkownika.
          1. Cele promocyjne i reklamowe, o których mowa w ust. 9, obejmują w szczególności zamieszczenie informacji o użytkownikach Platformy na stronach internetowych Operatora, np. w zakładce „Nasi Klienci” (lub zakładce o podobnej nazwie) lub w mediach społecznościowych Operatora. 
          2. W związku z ust. 9-10 Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie swojej nazwy, adresu strony internetowej, logo niebędącego znakiem towarowym, znaków towarowych we wszelkich kanałach reklamowych i promocyjnych Operatora, w tym w materiałach drukowanych i na stronach internetowych Sprzedawcy na polach eksploatacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów promocyjnych i reklamowych.
          3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem. 

           

          • 34. 

          Ochrona danych osobowych 

          1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Operator. 
          2.  Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://easypartnering.pl/polityka-prywatnosci/
          3. Użytkownik zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Operatorowi ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).
          4. Użytkownik, niezależnie od Operatora, pozostaje odrębnym administratorem danych osobowych w zakresie danych innych Użytkowników oraz klientów końcowych oraz samodzielnie realizuje obowiązki związane z ochroną danych osobowych. 
          5. W przypadku, gdy Operator przetwarza dane osobowe na polecenie Użytkownika i w jego imieniu (w szczególności na potrzeby zaimplementowania Mechanizmu Trackującego), przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 28 RODO.
          6. Na potrzeby powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 5, Operator i Użytkownik są zobowiązani zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia reguluje szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych.
          7. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. 
          8. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem. 
          9. W przypadku, gdy:
          1. Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
          2. Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

           i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Operatorowi wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych. 

           

          [ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

           

          • 35. 

          Kontakt z Operatorem

          1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób: 
           1. pocztą elektroniczną: bok@easypartnering.pl;
           2. pocztą zwykłą: Easy Partnering Sp. z o.o, Frezerów 3, 20-209 Lublin
          2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail. 

           

          • 36.

          Postanowienia końcowe

          1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
          1. zmiana warunków świadczenia Usług Elektronicznych;
          2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
          3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
          4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
          5. zmiany redakcyjne.
          1. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
          2. Zmiany Regulaminu są publikowane w Platformy, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).
          3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać nie wcześniej niż po 2 (słownie: dwóch) tygodniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
          4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. 
          5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 
          6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
          7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
          8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
          9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 
          10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy  Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora.
          11. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r. 

           

           

           

          Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

           

          WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

           

           (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

           

          Adresat: EASY PARTNERING Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, KRS: 0000782923, NIP: 9462688202, REGON: 38314705400000

           

          Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: _________________________________________.

           

          Data zawarcia umowy: ______________________

           

          Imię i nazwisko PNPK: ______________________

           

          Adres PNPK: ______________________

           

          Podpis PNPK: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

           

          Data: ______________________

           

           Nota informacyjna